SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 Wykaz dokumentów potrzebnych do Saktamentów Świętych i katolickiego pogrzebu:

Sakrament Chrztu Świętego:

Chrzest powinien się odbyć w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka.
Chrzest zgłaszają rodzice dziecka. 
 

Zgłoszenie dziecka do chrztu:
Rodzice powinni zgłosić sie do kancelarii w miesiącu poprzedzającym chrzest.

Warunki udzielania chrztu:

 • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  (osoby spoza parafii, które chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię zamieszkania);
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • dziecko powinno mieć jednego lub dwoje rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;

Wymagania stawiane chrzestnym (wegług kodeksu Prawa Kanonicznego):

 • chrzestny musi spełniać następujące warunki: mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
 • być wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 • jeśli mieszka poza naszą parafią – przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego; (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika)

Rzeczy potrzebne do chrztu:

BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.I KOMUNIA ŚWIĘTA:
- metryka Chrztu Świętego,
- osoby spoza parafii zaświadczenie o katechizacji.

BIERZMOWANIE:
- metryka Chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
  świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą,
  aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne
- tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
___________________________________________________________________________
POGRZEB KATOLICKI
- akt zgonu kopia i oryginał do wglądu.
-karta zgonu,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli
  zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).